Tỉnh/TP:    Chỉ số công bố chính:    Năm báo cáo

TTTên chỉ sốGiá trị
1 Tổng chiều dài kênh mương
2 Trong đó: Kiên cố
3 Tỷ lệ % được kiên cố
4 Tổng chiều dài kênh loại I
5 Kênh loại I kiên cố
6 Tỷ lệ %
7 Tổng chiều dài kênh loại II
8 Kênh loại II kiên cố
9 Tỷ lệ %